IT
UK
DE
FR
ES
PT
RPC
TR


PRIMON AUTOMAZIONI 二十多年来一直制造手柄制造业用创新和集成自动化方案。已经成型的组织方式用于向客户确保工业自动化全方位产品,包括:

  • 窗手柄安装自动流水线和机械
  • 门手柄安装自动流水线和机械
  • 窗和门用手柄制造工业用专用自动化机械
  • 搬运和托盘堆垛
Primon Automazioni 在搬运、装配和检验领域的技能;中小企业工业自动化项目协调和管理能力、采用前卫技术和对最可靠和性能最佳部件的了解使得我们能够以最佳方式满足客户需求。

显示我们设备示意表所需程序
Primon Automazioni - Via Piano Grande, 64 - 28924 Verbania (VB) Italy - Tel. +39 0323 586274 / Fax +39 0323 586276 - P.I. 00568900039 - Privacy Policy
Powered by Altrosito®